Zmiany w regulaminie

Dyskusje związane z wydarzeniami w życiu Klubu: spotkaniami, zebraniami, konkursami, wystawami itd.

Zmiany w regulaminie

Postprzez airgialla » 27 kwi 2014, o 15:01

31 marca zapewne jak większość z was otrzymałam od przewodniczącego klubu propozycje zmian do regulaminu klubu posokowców członka ISHV, uważnie go przeczytałam ....... zaglądałam na forum klubu czy ktoś rozpocznie temat tych zmian ale chyba nie ma na co liczyć, albo wszyscy jesteście bardzo zajęci albo regulamin w nowym brzmieniu nie budzi waszych wątpliwości ......moje budzi a i owszem. Dziś odpisałam do Prezesa Wojtka a w sprawie w/w zmian zajęłam następujące stanowisko. Ale od początku najpierw regulamin w proponowanym brzmieniu;

Regulamin Klubu Posokowca Członka ISHV

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Posokowca Członek ISHV z władzami wybieralnymi został powołany przez Zarząd Główny ZKwP 17 listopada 2002 roku i nie posiada osobowości prawnej.
2. Klub powstał na podstawie Statutu ZKwP ( § 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5).
3. Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP.
4. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturach określonych przez ZKwP.
5. Wszystkie działania Klubu oparte są na Statucie ZKwP, Statucie Klubu, Regulaminach i Uchwałach Klubu zatwierdzonych przez Zarząd Główny ZKwP.
6. Podejmowane uchwały dotyczą wyłącznie członków Klubu i nie mogą być sprzeczne z przepisami ogólnozwiązkowymi.
7. Klub jest reprezentantem ZKwP w Międzynarodowym Związku Posokowców –ISHV, w zakresie użytkowości posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.

II. CELE I DZIAŁANIA KLUBU

1. Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody,
poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny i to dzięki fachowemu prowadzeniu
posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
2. Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu FCI, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej.
3. Pogłębianie wzajemnej współpracy między Klubem i Oddziałami ZKwP oraz zagranicznymi Klubami Posokowca zrzeszonymi w ISHV.

III. ZADANIA KLUBU

1. Współpraca z władzami ZKwP (Zarząd Główny, Główna Komisja Hodowlana,
Prezydium Kolegium Sędziów) oraz Polskim Związkiem Łowieckim.
2. Współpraca z Międzynarodowym Związkiem Posokowców – ISHV i z Klubami Posokowca zrzeszonymi w ISHV.
3. Organizowanie raz w roku wystawy klubowej.
4. Organizowanie szkoleń, prób pracy, konkursów przy współpracy z PZŁ.
5. Wydawanie czasopism, biuletynów, wydawnictw książkowych i innych materiałów multimedialnych.
6. Informowanie członków o uchwałach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Klubu.
7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu.

IV. CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członek Klubu ma prawo:
 posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,
 wysuwać wnioski do władz Klubu,
 korzystać ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w imprezach klubowych w kraju i za granicą,
 posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę klubową,
 posługiwać się logo klubu,
 zamieszczać na internetowej stronie klubu linki do swoich hodowli lub reproduktorów na zasadach uchwalonych przez Klub.

3. Członek Klubu jest zobowiązany:
 opłacać regularnie składki członkowskie do Klubu oraz uiszczać inne opłaty na rzecz klubu uchwalone przez Walne Zgromadzenie,
 popularyzować działalność Klubu,
 współpracować z Zarządem Klubu, brać czynny udział w pracach Klubu,
 przestrzegać Statutu, Regulaminu i postanowień Klubu.

4. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
 nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
 wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
 skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu za rażące uchybienia obowiązków członkowskich,
 śmierci.

5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.

V. PIECZĘĆ UŻYTKOWOŚCI ISHV

Reguły powierzania Pieczęci i jej zastosowanie.
(Uchwała Zarządu ISHV z 10.10.1997r. Tłumaczenie z oryginału ks. B. Gierszewski).

1. Zgodnie ze Statutem ISHV § 4, Regulamin Hodowlany poszczególnych Członków, winien być dostosowany;
- dla posokowców hanowerskich do regulaminu Verein Hirschmann (VH),
- dla posokowców bawarskich do regulaminu Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V (KBGS).
2. Celem hodowli jest utrzymanie i rozwój użytkowości czyli przydatności łowieckiej obu ras posokowców.
3. Cel ten można osiągnąć tylko dzięki konsekwentnej hodowli z psami które są zdrowe, zdolne do pracy, sprawdzone w praktyce łowieckiej i ocenione na wystawach wg standardów FCI.
4. Pieczęć umieszczona w rodowodzie psów wyhodowanych przez Członków zrzeszonych w ISHV, gwarantuje cele zawarte w punkcie 1 do 3.
5. Pieczęcią Użytkowości dysponują wyłącznie Doradcy Hodowli Członków ISHV. Nie wolno wykonywać duplikatów. Kolor pieczęci jest czerwony. Tylko upoważniony Doradca Hodowli jest uprawniony do wstawiania pieczęci w rodowodzie, gwarantując tym samym wraz ze swoim Zrzeszeniem o przestrzeganiu kryteriów zawartych w punkcie
1 do 3.
6. Wymiana posokowców pomiędzy Członkami ISHV następuje przez Doradców Hodowli, którzy w tej materii winni być w stałym kontakcie. Poszczególni Członkowie wymieniają corocznie listę, mówiącą o pierwszym pobycie szczeniąt.
7. Przyjmując i stosując Pieczęć Użytkowości, Członkowie zobowiązują się do zachowania wyżej wymienionych reguł.
8. Przy nadużyciach Zarząd ISHV może zażądać zwrotu Pieczęci.

Wymogi dotyczące uzyskania Pieczęci Użytkowości w Klubie Posokowca Członku ISHV.

1. Zarząd ISHV powierzył Klubowi Posokowca w Polsce dwie Pieczęcie Użytkowości, jedną dla posokowców hanowerskich, drugą dla posokowców bawarskich. Są to ośmiokątne pieczęcie w kolorze czerwonym. W ośmiokącie umieszczono podwójny okrąg z napisem dużymi literami; INTERNATIONALER SCHWEISSHUNDVERBAND ISHV.
Pośrodku pieczęci w górnej części znajduje się stylizowana głowa posokowca, poniżej której jest podkreślony napis; LEISTUNGSZUCHT. Poniżej podkreślenia znajduje się cyfra;
 dla posokowców hanowerskich cyfra - 8
 dla posokowców bawarskich cyfra - 18

2. Do uzyskania Pieczęci Użytkowości ISHV upoważnione są posokowce które posiadają:

1) uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych
ZKwP,
2) badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B,
3) dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku zwanej Poszukiwaniem Postrzałka (PP),
4) szczenięta po rodzicach posiadających Pieczęć Użytkowości mają prawo do
jej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów
członkowskich ISHV.

VI. DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE

1. Członkowie klubu zobowiązują się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu posokowców lub dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku zwanej Poszukiwaniem Postrzałka (PP).
2. Członkowie klubu powiadamiają v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych o miotach i ilości szczeniąt oraz o posiadanych posokowcach.
3. Członkowie klubu powiadamiają v-ce przewodniczącego ds. użytkowości o pracy swoich posokowców w postaci rocznych zestawień poszukiwań.
4. Sprzedaż posokowców poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych. Dopuszcza się możliwość sprzedaży posokowców do klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów.
5. Kupno posokowców z klubów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych. Dopuszcza się możliwość kupna posokowców z klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów.
6. Krycia zagranicznymi reproduktorami z klubów członkowskich ISHV jak również krycia zagranicznych suk (z klubów członkowskich ISHV), odbywają się za zgodą v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.
7. Importowane posokowce uzyskują status suki hodowlanej lub psa reproduktora pod warunkiem posiadania;
 uprawnień hodowlanych zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP,
 badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B,
 dyplomu z Konkursu Pracy Posokowców (lub jego zagranicznego odpowiednika) lub dyplomu z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego odpowiednika).

VII. DODATKOWE OPŁATY NA RZECZ KLUBU

1. Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca Członka ISHV uchwaliło opłaty hodowlane na rzecz klubu za;
- uzyskanie zgody na krycie suki reproduktorem z zagranicznego klubu członkowskiego ISHV,
- sprzedaż szczenięcia do innego klubu członkowskiego ISHV,
- sprowadzenie do Polski posokowca z innego klubu członkowskiego ISHV,
- krycie zagranicznej suki z klubu członkowskiego ISHV klubowym reproduktorem.
2. Wysokość opłat za wymienione wyżej czynności hodowlane uchwala WZ.
3. Opłaty wnosi się na konto klubu lub do Skarbnika Klubu.
4. Opłata staje się wymagalna po zaistnieniu ww. czynności hodowlanej.

Moje sugestie w materii zmian regulaminu są następujące;
Ad VI punkt 4:
Sprzedaż posokowców poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych. Dopuszcza się możliwość sprzedaży posokowców do klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów.
NIE zgadzam się na warunek "Dopuszcza się możliwość sprzedaży posokowców do klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów." - jest to zapis nie mający racji bytu jakoś trudno mi jest uwierzyć w to, że którykolwiek z doradców w klubie niemieckim, austriackim,szwajcarskim, słowackim itd wyraził zgodę na przyjęcie szczeniaka z klubu polskiego bez pieczęci. Proponuje zapis; " posokowce nie posiadające pieczęci ISHV nie maja prawa do eksportu do klubów członkowskich. Kolejne pytanie jakie mi się nasuwa w związku z tym zapisem jest następujące; KTO miałby występować do doradcy hodowlanego docelowego klubu z takim wnioskiem/prośbą/zapytaniem ?
Punkt 5
Kupno posokowców z klubów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych. Dopuszcza się możliwość kupna posokowców z klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów.

Proponuję w całości usunąć zapis;"Dopuszcza się możliwość kupna posokowców z klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów." - to jest zapis co najmniej dziwny, bo we wszystkich klubach ISHV z wyjątkiem naszego spełnianie wymogów hodowlanych klubu jest podstawą do otrzymania na rodowodzie eksportowym przez szczenię pieczęci ISHV. Już o tym pisałam, że psy i suki na Słowacji i w Czechach jeśli pochodzą z rodzimego klubu nie mają pieczęci ISHV w rodowodach a mimo to szczenięta po nich eksportowane do innego klubu takie pieczecie otrzymują. Po co ten zapis został utworzony przecież nie dotyczy on szczeniąt z krajów nie należących do ISHV te mają prawo do przyjęcia do naszego klubu takie samo jak szczenięta krajowe wywodzące się z hodowli nie należących do naszego klubu !!!
Punkt 7; do tego punktu od odnośnika 4 należy dopisać;
"szczenięta po rodzicach eksportowanych z klubów członkowskich posiadających "wwozową" pieczęć ISHV nie mają prawa do jej zamieszczania w swoich rodowodach chyba, że pies reproduktor/suka hodowlana uzyskały dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego odpowiednika). - ten zapis zapobiegnie dyskryminacji psów pochodzące z polskiego klubu, które miały rodziców z pieczęciami ale takiej w rodowodzie nie mają. Dziś zgodnie z obecnym regulaminem szczenięta po sukach importowanych do polski z innych klubów maja prawo do zamieszczania pieczęci w rodowodzie co w mojej ocenie jest dyskryminacją psów krajowych.

Ad VII Dodatkowe opłaty na rzecz klubu; punkty od 1 do 3 tak jak są zapisane natomiast wymaga doprecyzowania punkt 4 czyli " Opłata staje się wymagalna po zaistnieniu ww. czynności hodowlanej" .....Co to jest czynność hodowlana i kiedy ona ma miejsce. Czy fakt, że hodowca uzyskał zgodę na krycie suki za granicą w klubie członkowskim ISHV a następnie krycie to okazało się nieskuteczne jest podstawa do żądania od hodowcy opłaty z tytułu zgody na krycie. Proszę mnie poprawić ale wydaje mi się, że intencja wprowadzenia opłat hodowlanych w naszym klubie było wniesienie do klubu opłat przez hodowcę wtedy gdy uzyskał dochód z hodowli. Dla mnie zaistnienie czynności hodowlanej to jest krycie zakończone urodzeniem i odchowaniem szczeniąt. Niezasadne jest żądanie opłat od hodowcy w momencie kiedy krycie okazało się puste. Jeśli hodowca nie uzyskał dochodu z hodowli to z czego ma wnieść opłatę do klubu ? I ta sama zasada dotyczy krycia polskim psem zagranicznej suki ....jeśli hodowca nie otrzymał zapłaty za krycie, bo to było puste to z tytułu czego ma wnieść opłatę skoro dochodu nie uzyskał. Żądanie opłaty za puste krycie jest zwyczajnie nie fair, bo w takim wypadku hodowca ma tylko straty.
Proponuję dopisać do VII punkt 5 w brzmieniu; W przypadku ustalenia przez strony, iż za krycie suki zagranicznym psem właściciel reproduktora odbierze jako ekwiwalent za krycie szczenię po swoim psie, właściciel suki zwolniony jest z opłat eksportowych należnych za to szczenie........ powtórzę zasadę ekwiwalent za krycie czy to w postaci gotówki czy w postaci szczeniaka jest kosztem i nie widzę podstawy by klub żądał od hodowcy wnoszenia opłaty od dochodu którego hodowca nie uzyskał ........tyle jeśli chodzi o przedstawioną propozycje zmian w regulaminie.
A teraz pozwólcie wrócę do zapisów"Dopuszcza się możliwość" zamiast dopuszczać możliwość może, by tak w tym sezonie wytężyć siły klubu a ściślej mówiąc siły sędziów klubowych i dać ludziom posiadającym suki hodowlane i psy reproduktory bez próby głównej aby tą mieli okazję wykonać i jeśli się zakończy sukcesem uzyskać dyplom ....zamiast wpisywania warunku eksportu bez pieczęci, który to warunek będzie zapisem martwym i służącym tylko uzasadnieniu pobierania opłat za eksport do klubów ISHV szczeniąt (cytuję; Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca Członka ISHV uchwaliło opłaty hodowlane na rzecz klubu za; - sprzedaż szczenięcia do innego klubu członkowskiego ISHV) dajcie szansę psom na uzyskanie dyplomów z PP a wtedy warunki nie będą potrzebne, w końcu mamy raptem; bawary psy w liczbie 7 łącznie z tymi które mają pieczęcie wwozowe. Bawary suki 14 z których faktycznie do PP podejdzie 7 bo pozostałe są w rekach osób niepolujących.
I już na koniec taka moja sugestia po analizie tego co o hodowli w naszym klubie na stronie się znajduje; posokowiec hanowerki to jest u nas rasa na wymarciu, a posokowiec bawarski podąża jego tropem ......ludzie obudźcie się bo za chwilę ten klub przestanie istnieć a pieczęci ISHV o numerze 8 i 18 zostaną nam odebrane......nie zmarnujmy dorobku Księdza Gierszewskiego i Jana Kierznowskiego
Avatar użytkownika
airgialla
 
Posty: 98
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:16

Re: Zmiany w regulaminie

Postprzez adam palinski » 28 kwi 2014, o 09:16

Przyznaję ze sporym zaciekawieniem przeczytałem tekst Asi . W pełni podzielam jej smutną końcową refleksję cytat; '' po analizie tego co o hodowli w naszym klubie na stronie się znajduje; posokowiec hanowerki to jest u nas rasa na wymarciu, a posokowiec bawarski podąża jego tropem ''.

Odniosę się jednak do zamieszczonego tu apelu ; Cytat ;\ '' A teraz pozwólcie wrócę do zapisów"Dopuszcza się możliwość" zamiast dopuszczać możliwość może, by tak w tym sezonie wytężyć siły klubu a ściślej mówiąc siły sędziów klubowych i dać ludziom posiadającym suki hodowlane i psy reproduktory bez próby głównej aby tą mieli okazję wykonać i jeśli się zakończy sukcesem uzyskać dyplom ....zamiast wpisywania warunku eksportu bez pieczęci, który to warunek będzie zapisem martwym i służącym tylko uzasadnieniu pobierania opłat za eksport do klubów ISHV ''/.

Znany mi jest opór materii w osobach '' sędziów pracy polowej ''. Na wątpliwej jakości usprawiedliwienie '' oporu '' - zasługuje fakt że stoją w rozkroku między interesem '' kynologi wystawienniczej '' a '' kynologią psa użytkowego '' . Z nie mniejszym zaciekawieniem oczekiwałem na relację z '' narady '' tychże sędziów . Naiwnie licząc że w końcu zapadną nie rewolucyjne a ewolucyjne zmiany między innymi w zakresie tego ''pieczątko - impasu '' . Wszystkim przyjaciołom po otoku poddaje pod rozwagę uprzedzając swój głos w dyskusji na zebraniu klubu . W miejsce zapisu '' dopuszcza się możliwość'' itd. taki projekt .

Zamiast wymyślać \ kolejny konkurs \ dla posokowców tylko po tropie bez użycia farby - w to miejsce organizować konkurs pod patronatem nadzorem i przewodnictwem '' sędziów pracy polowej '' z udziałem członków klubu . Dla nie za angażowanych w organizacji konkursu – tym którzy taki dyplom '' PP'' – i to tylko III st - chcą zdobyć .

Obecne KPP to parodia w zakresie zaprezentowanych umiejętności szczególnie przez posokowca nawet bez udziału przewodnika który to na prawdziwym tropie postrzałka musi się wykazać sporą wiedzą umiejętnościami choćby w czytaniu zachowania własnego psa .

Organizować konkursy na wzorzec i podobieństwo obecnego ''PP'' . Ścieżka tropowa układana '' zaznaczam '' pod przewodnictwem sędziego - za sprawą członków klubu - jest układana tak jak zwierz potrafi nawywijać w łowisku – krzyżujące , zwodnicze , powrotne ,'' agrafki , pętelki '' z kodyfikowane – w precyzyjne opracowanym nowym regulaminie - zwieńczeniem ukończenia – dyplom III st . ''PP'' . Wtedy sprawa poruszona przez Asię - pieczęci – ma swoje uzasadnienie – to posokowiec użytkowy . Czekam na zarzuty w trakcie dyskusji na zebraniu klubowym o braku '' mięsa'' .Jednocześnie z praktyki już dziś wiem żeby zaliczyć taki konkurs trzeba i to minimum - przepracować przynajmniej sto ścieżek tropiąc postrzelonego zwierza.

Nie mam w zwyczaju odwoływać się do dokonań znanych mi osobiście kolegów po otoku którzy już kilka takich dyplomów na naturalnym postrzale mogli zdobyć . Napiszę bałwochwalczo tylko w tym minionym sezonie '' mój pupil '' zasłużył na siedem co prawda rożnego stopnia . A le '' konia z rzędem temu '' kto odważy się na samym zestrzale /początku pracy/ - przywołać sędziów pracy polowej do oceny . Nie piszę nic odkrywczego – przecież to zawsze totolotek . Czy i tu nie wystarczy wykreślić zapis o '' mięsie '' które dziś jest zwieńczeniem Szekspirowskiego '' być albo nie być '' i tu kolejne minimum dyplom ''PP '' III st . uzyskać .Będzie '' mięso'' to dwójką czy jedynką dyplomem posokowiec jest uhonorowany .

Rodzi się tu jednak pytanie o ISHV – jesteśmy po walnym zjeździe u braci Madziarów – czy takie jak powyżej moja propozycja i wiele podobnych pomysłów już tu prezentowanych zostały przynajmniej zgłoszone pod rozwagę – obradującym . Dziś sędziowie pracy polowej to wasale kynologi wystawienniczej . Klasa użytkowa nawet na wystawach piękności z mego oglądu ''przyrody '' powinna być reprezentowana tylko i wyłącznie przez posokowce posiadające dyplom '' PP'' . A droga do takiego dyplomu winna prowadzić poprzez interesy – tych którzy z posokowcem rzeczywiście polują – lub tylko tych co nie polują ale aktywnie szukają . To samo kryterium winno funkcjonować przy naborze do sztandarowego konkursu im . Księdza Gierszewskiego.
Avatar użytkownika
adam palinski
 
Posty: 259
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:18

Re: Zmiany w regulaminie

Postprzez Wojciech Galwas » 29 kwi 2014, o 17:28

Cieszę się, że wreszcie, prawie po miesiącu, ktoś zabrał głos w sprawie regulaminu. Lepiej późno niż wcale. No ale na Aśkę można zawsze liczyć. Asiu, na marginesie, nie dostałem od Ciebie żadnej korespondencji.
Projekt regulaminu został przesłany wszystkim członkom klubu, albo na maila (o ile takowy posiadałem), albo też poprzez pocztę polską wraz z porządkiem obrad WZ.

Pozwólcie, że ustosunkuję się do przesłanych sugestii.
Rozdział VI, pkt 4 i 5
„Dopuszcza się możliwość sprzedaży posokowców do klubów członkowskich ISHV, nie posiadających Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody zainteresowanych klubów”.
Zgadzam się w pełni, że jest to zapis nie mający racji bytu!!! Cieszę się, że kliku klubowiczów w rozmowach ze mną jednoznacznie stwierdziło; nie można się godzić na obniżenie poprzeczki wymagań, jak się jest członkiem klubu należącego do ISHV, to należy spełniać wymagania i nie powinno być żadnych odstępstw od tej reguły!!!
To w zasadzie zamyka temat.
Wycofuję z projektu ten zapis z pkt 4 i 5.

Aśka napisała ; „Proponuje zapis; " posokowce nie posiadające pieczęci ISHV nie maja prawa do eksportu do klubów członkowskich”.
Jeżeli wcześniej regulamin przewiduje; „Sprzedaż posokowców poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości, po uzyskaniu zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych” – to propozycja Aśki jest powieleniem tego stwierdzenia.

Aśka napisała; Punkt 7; do tego punktu od odnośnika 4 należy dopisać;
"szczenięta po rodzicach eksportowanych z klubów członkowskich posiadających "wwozową" pieczęć ISHV nie mają prawa do jej zamieszczania w swoich rodowodach chyba, że pies reproduktor/suka hodowlana uzyskały dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego odpowiednika). - ten zapis zapobiegnie dyskryminacji psów pochodzące z polskiego klubu, które miały rodziców z pieczęciami ale takiej w rodowodzie nie mają. Dziś zgodnie z obecnym regulaminem szczenięta po sukach importowanych do polski z innych klubów maja prawo do zamieszczania pieczęci w rodowodzie co w mojej ocenie jest dyskryminacją psów krajowych.

Moja odpowiedź;
Chyba nie do końca rozumiem? Nie ma czegoś takiego jak „wwozowa” pieczęć ISHV. Pieczęć ISHV w rodowodzie szczeniaka stwierdza, że pochodzi on po rodzicach, którzy spełnili wymogi; zdrowotne, użytkowe, hodowlane do posiadania takiej pieczęci. Szczeniaki po prostu mają tą pieczęć w swoim rodowodzie eksportowym z numerem klubu z którego pochodzą. Ten rodowód jest nostryfikowany i jest on jedynym rodowodem do końca ich życia. Zagraniczna Pieczęć ISHV jest jedyną pieczęcią jaką posiadają w rodowodzie. To jak, mamy tą pieczęć skreślać?
Punkt 7 reguluje jedynie wymogi dotyczące uznania klubowego posokowca za „klubową” sukę hodowlaną lub reproduktora. Krajowe posokowce jeżeli mają zrobione; hodowlankę ZKwP, dysplazję KPP lub PP są uznawane za hodowlane.

Odnośnie uwag Aśki do Dodatkowych opłat na rzecz klubu.
Asiu. Intencją wniesienia opłat dla hodowców i właścicieli reproduktorów nie jest kryterium "opodatkowania" uzyskanych dochodów z hodowli. Uzyskane dochody (lub straty) interesują US.
Hodowcy uzyskują dochody również z kryć krajowych, za które Klub nie wymaga żadnych opłat. Jak dobrze wiesz w innych klubach ISHV klub pobiera opłaty za wydanie każdego skierowania na krycie (krajowe i zagraniczne), za krycie, za każde szczenię, za wystawienie rodowodu, za sprzedaż posokowca za granicę (gdzie opłata dochodzi do 200€). Kluby otrzymują również dotacje od krajowych organizacji kynologicznych.
Nasz klub utrzymuje się z opłat członków, nie otrzymuje dotacji od ZKwP. Kilkaset euro płacimy składkę roczną do ISHV. Wymagamy jedynie opłat za czynności hodowlane w których pośredniczy klub. Zysk z nich nas nie interesuje. Nie są to chyba wygórowane wymogi w porównaniu z innymi klubami?
Trudno wymagać aby klub kontrolował jakie były warunki umowy za krycie. Czy opłata była po kryciu, czy po urodzeniu szczeniąt. Czy w wypadku pustego krycia obiecano następne darmowe krycie? Czy opłata jest inna jak się urodzi 1 i inna jak 12 szczeniąt? Czy szczeniaki przeżyły i zostały odchowane?
Każda czynność hodowlana niesie za sobą pewne ryzyko. Bardzo często zysk ze sprzedaży szczeniąt jest iluzoryczny. O czym sama jako doświadczony hodowca wiesz najlepiej!
Nie chodzi więc o dochód ale o pośrednictwo klubu w uzyskaniu zgody innego klubu.
Może należy w pkt 4 napisać:
4.Opłata staje się wymagalna po wydaniu zgody na ww. czynność hodowlaną.
Wtedy rzecz staje się czytelna, dostałeś zgodę zapłać. Albo, zapłać - dostaniesz zgodę. A nie jak teraz, pokrył, sprzedał - nie zapłacił. I teraz sprawdzaj, kto zapłacił, kto nie zapłacił. Krył, nie krył, puste, pełne?

Co do próby głównej, pełna zgoda. Aby tylko chętni do jej uzyskania byli.

I jeszcze kilka zdań ad vocem Adama.
Po raz kolejny powtarzam, że w istniejącym systemie organizacji kynologii w Polsce wybieralny klub rasy nie ma żadnego wpływu na kształt obowiązujących regulaminów. Zgłoszone przez klub propozycje pozostały bez echa. Konkursów nie organizuje klub tylko PZŁ.
Obowiązujący regulamin KPP w Polsce jest zbliżony do podobnych konkursów w klubach ISHV zwanych Próbą wstępną. Wszędzie występują te same elementy; odłożenie, praca na otoku, zachowanie przy martwej zwierzynie. Długość ścieżki, ilość farby, czas leżenia tropu - wszędzie zbliżone.
Podobnie się ma sprawa z Próbą Główną (o której była mowa na zebraniach u braci Madziarów). Wszędzie obowiązuje zasada; Naturalny postrzałek zwierzyny grubej. Na tym tle jednak są różnice. Jedne kluby uważają, że próba główna tylko i wyłącznie na jeleniu, inne że jeleń i dzik, jeszcze inne że jeleń, daniel, dzik, muflon i kozica. Wszędzie obowiązuje czas i dystans, aczkolwiek różny w różnych klubach. Niektórzy uważają, że próba główna może być zaliczona tylko jeżeli był gon i stanowienie, inni uważają że wystarcza zachowanie przy martwej zwierzynie (żeby wykluczyć psy lękliwe, narzynacze i grabarze). Nikt nie dopuszcza zaliczenia próby przy braku „mięsa”. Nawet jak jest gon i stanowienie a nie ma dostrzelenia, to próby głównej nie zalicza się. Słowacy wycofali się z 1 osobowego sędziowania próby głównej.
Pamiętać należy, że w innych krajach regulaminy uchwala klub, a nie jak u nas inne gremia.

Konkluzja jedna.
Niezależnie od tego jakie obecnie regulaminy posiadamy, to należy zrobić co w mocy klubu aby umożliwić chętnym podejście do PP.
Avatar użytkownika
Wojciech Galwas
 
Posty: 173
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:14

Re: Zmiany w regulaminie

Postprzez airgialla » 29 kwi 2014, o 21:59

Może doprecyzuje tą wwozówke aby w temacie była jasność; pies/suka importowane z klubu np. Czeskiego do klubu Polskiego otrzymują na rodowodzie eksportowym pieczęć ISHV, w Polsce rodowód jest nostryfikowany a pies/suka otrzymuje numer PKR. Jeśli ten pies/suka uzyska kwalifikacje hodowlane właściwe dla rasy i klubu ale nie będzie posiadał/posiadała dyplomu z PP to zgodnie z obecnym regulaminem szczenięta po w/w rodzicach maja prawo do zamieszczenia pieczęci ISHV w rodowodzie eksportowym bo nikt nie zastrzegł że suki/psy importowane podobnie jak suki/psy krajowe aby potomstwo po nich taką pieczęć mogło otrzymać muszą spełniać wymóg dyplomu z PP. Sytuacja kiedy pies/suka z importu z rodowodem opatrzonym pieczęciom ISHV ma prawo do zamieszczania jej w rodowodzie eksportowym swoich szczeniąt jest NIE DO PRZYJĘCIA i jest zwyczajnym dyskryminowaniem psów krajowych po rodzicach krajowych którzy mieli pieczęć. Wszystkie psy/suki w tym klubie muszą być traktowane równo nie zależnie od pochodzenia. Nie chodzi o skreślanie pieczęci na rodowodach eksportowych chodzi o jasną wykładnie a mianowicie; szczenięta po rodzicach posiadających pieczęć ISHV na rodowodzie eksportowym nabywają prawa do zamieszczania takiej pieczęci na rodowodach eksportowych z chwila uzyskania przez ich rodziców następujących kwalifikacji hodowlanych; wymogi ZKwP oraz dodatkowe wymogi klubu z dyplomem PP. Spójrzmy na to w odwrotnym kierunku; kiedy z Polski na Słowację jest eksportowany szczeniak to otrzymuje pieczęć ISHV ale to że ją posiada wcale nie oznacza że jego potomstwo ją otrzyma...pies najpierw musi spełnić wymogi hodowlane a jeśli je spełni to jego potomstwo na rodowodach eksportowych taka pieczęć otrzyma i bynajmniej nie dla tego że mieli ja rodzice ale dla tego że rodzice spełnili wymogi hodowlane klubu. Spójrzcie na rodowody krajowych psów reproduktorów i suk hodowlanych w Czechach i na Słowacji ...żaden z nich nie jest opatrzony pieczęcią a mimo to potomstwo na rodowodach eksportowych je otrzymuje......
Ad opłat......hmmm no właśnie a dla czego to obciążeni kosztami zgód na krycie maja być tylko hodowcy korzystający z reproduktorów z zagranicy ? Opłata za szczenię eksportowane jest demokratyczna płacą wszyscy ci co szczenięta eksportują a za krycia tylko ci co im do głowy wpadł niedorzeczny pomysł urozmaicenia puli genetycznej.
Ad do analogii do US i opodatkowania......Panie Wojtku czy nam się podoba czy też nie ZKwP zostało opodatkowane podatkiem VAT a klub jako organizacja posiadająca statut i działająca w ramach ZKwP również takowy płacić musi czy sobie tego życzy czy nie. Pieniądz to mechanizm finansowy nie da się przed tym uciec i my też jakoś się w tych realiach musimy odnaleźć. Dlaczego uważam, że niezasadne jest żądanie opłat za krycia które się nie powiodły...dla tego, że jest to zwyczajnie nie fair a klub w tym wypadku działa jak poborca podatkowy w czasach feudalizmu nie ważne, że ci na polu wszystko zgniło a dzieciaki w chałupie przymierają głodem płacić musisz. Hodowla to nie tylko same cudownie pełne krycia i pełne mioty ....to jest pot, krew i łzy. Jest różnica kiedy w miocie rodzi się dorodnych 10 maluchów i gdy rodzi się jedno. Owszem uważam, że klub powinny interesować koszty i straty hodowcy. Doradca hodowlany powinien być zainteresowany tym co się w hodowli urodziło powinien mieć jakiś kontakt z hodowcami aby ci nie mieli wrażenia, że hodują w jakiejś próżni. Efekt tego potem jest taki, że w kraju zostają psy przeciętne a za granice wyjeżdżają te najlepsze .......za to z zagranicy trafia do nas nie zawsze to co najlepsze niestety. Panie Wojtku a dla czego klub nie możne kontrolować umów o krycie miedzy członkami rożnych klubów a co jeśli potrzebny będzie arbitraż w razie konfliktu. Zwykła hodowlana uczciwość nakazuje aby tak ustalić opłatę za krycie by nie pościć z torbami hodowcy, a niby dla czego klub nie może być gwarantem takich umów ...trzeba po prostu chcieć a nie ograniczać się do wystawienia zgody w PDF i wymaganiu opłaty. Żeby było jasne ja się podzielę chętnie z klubem do tej pory to robiłam i robić będę ale chce dzielić się wtedy kiedy mam zysk a nie po totalnej klapie okupionej wieloma setkami straty. Panie Wojtku polski klubowy hodowca nie może się równać z tymi, którzy działają w innych klubach, bo to nie jest nasz próg cenowy bądźmy szczerzy Niemcy nie sprzedają szczeniąt tanio i ich jest stać na te 200 Eurowe opłaty. My zaś klubowi hodowcy mamy konkurencję w postaci pseudo hodowców zarejestrowanych w polskich kynologicznych wynalazkach, mamy konkurencje w hodowlach zrzeszonych w ZKwP ale nie należących do ISHV , mamy konkurencje w klubach ościennych zwłaszcza Słowackim gdzie posokowców bawarskich rodzi się dużo za dużo a ceny są dumpingowe. Tak każda czynność hodowlana niesie za sobą pewne ryzyko klub zaś powinien wspierać hodowce klubowego zwłaszcza wtedy gdy ten stara się do klubu przywieźć świeżą krew.
Avatar użytkownika
airgialla
 
Posty: 98
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:16

Re: Zmiany w regulaminie

Postprzez adam palinski » 30 kwi 2014, o 09:13

Asia z Wojtusiem o '' Kraku '' – to ja Adaś kontynuuję o '' Kokainie '' .
Nie zamierzam bagatelizować ''hodowli '' swoim udziałem w tej dyskusji na zasadzie tylko zaistnienia . Kolejny raz wskażę źródło '' bardaku '' cytatem z Wojtka . '' Pamiętać należy, że w innych krajach regulaminy uchwala klub, a nie jak u nas inne gremia '' . Czyżby oczekiwania hodowcy funkcjonującego dobrowolnie w klubie miały decydować też inne gremia. Czy gremia Brabletzo – pochodne są tak zabetonowane że nie docierają do nich oczekiwania zmian w regulaminach konkursowych.

ad vocem Wojciech .
Niewątpliwie na Asię możesz liczyć na merytoryczną upublicznioną w postach dyskusje .
Mnie Adama oczywiście interesuje Twój opis jak to jest w innych krajach .Ale zdecydowanie więcej chcę wiedzieć i to w szczegółach jak to się ustosunkowały gremia do postulowanych zmian regulaminu uchwalonych na ostatnim zjeździe klubu posokowca . Wzmianka ad Ryśkowi że sprawozdanie z w/w tematu na kolejnym Beskidzkim zebraniu nie satysfakcjonuje. Akurat na tym forum ścierały się różne poglądy i nie zdarzyła się tu prostacka pyskówka .Tym bardziej postawy ''betonu'' na zasadzie ''nie bo nie'' winny być poddane pod ocenę i ewentualną dyskusję – poprzedzoną tu na forum .

Końcowa konkluzja jest o tyle słuszna jeśli Wojtusiu zaistniejesz receptą jak to zrobić .
Niezależnie od tego jakie obecnie regulaminy posiadamy, to należy zrobić co w mocy klubu aby umożliwić chętnym podejście do PP.

Bo ja mam już dziś zakontraktowany udział w trzech zbiorowych polowaniach komercyjnych sezonu 2014 / 2015 . Czy powinienem Jasia . K i Wojtusia . G. na te terminy już dziś za kontraktować ?. Proszę wskaż mi alternatywę ''dyspozycyjnych emerytów '' na Śląsku Opolskim – sędziów pracy polowej .

Napisałeś że Słowacy rezygnują z jednego sędziego – moim zdaniem paradoks polega na fizycznej obecności wieloosobowej korony . Na podstawie stosownej dokumentacji sądy powszechne skazują na dożywocie człowieka a pies w Polsce by odbył próbę główną musi mieć ''Świadków Koronnych ''.

Na koniec ; to że nikt nie dopuszcza braku mięsa – to żaden argument ja Adam Paliński żyję tu i teraz w R.P. To jakbym za argument użył że w Holandii to Adaś z Wojtusiem mogli by do ołtarza razem za rączkę.
Avatar użytkownika
adam palinski
 
Posty: 259
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:18

Re: Zmiany w regulaminie

Postprzez Wojciech Galwas » 30 kwi 2014, o 20:25

Aśka, teraz rozumiem co miałaś na myśli z tą ”wwozówką”, czyli z pieczęcią ISHV potwierdzającą spełnienie warunków ISHV przez rodziców szczeniaka.
Dalej napisałaś; „Wszystkie psy/suki w tym klubie muszą być traktowane równo nie zależnie od pochodzenia”.
Dla mnie jest to oczywiste! Bardzo ładnie to wytłumaczyłaś na przykładzie „spójrzmy na to w odwrotnym kierunku”…
Samo pochodzenie po psach spełniających warunki pieczęci ISHV nie gwarantuje przecież, że ich potomek też będzie te warunki spełniał. Myślałem, że jest to oczywista oczywistość i nie trzeba osobnego komentarza. Jeżeli trzeba to ujmijmy to w ten sposób; „Szczenięta po importowanych posokowcach mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV na takich samych zasadach jak szczenięta po krajowych rodzicach”.
Co do opłat podtrzymuję swoje zdanie, że jest to opłata za dokonanie „czynności administracyjnej” przez klub, a nie forma opodatkowania dochodów członków klubu. Podobne opłaty są wnoszone do ZKwP niezależnie od ich skutków finansowych.
Z innymi Twoimi wywodami chętnie podyskutuję, bo cenią sobie Twoje podejście do pewnych kwestii, ale jestem (podobnie jak i TY) bardzo ograniczony uregulowaniami prawnymi ZKwP.

ad vocem Adamowi .
„jak to się ustosunkowały gremia do postulowanych zmian regulaminu uchwalonych na ostatnim zjeździe klubu posokowca”. Gremia się nie ustosunkowały!!!
Pozwolisz, że najpierw to wyjaśnię na beskidzkim zebraniu, jako oficjalnym klubowym forum, na którym jestem zobowiązany zdać sprawozdanie z działań zarządu. To już za 3 dni, a od jutra jestem poza domem.
Co do "mięsa" to jesteś osamotniony w podtrzymywaniu tej tezy. Ślub oczywiście możemy wziąć w Holandii (nie wiem jak miałaby wyglądać sprawa konsumpcji?) ale wątpię, że zostanie on uznany przez ISHV?
Avatar użytkownika
Wojciech Galwas
 
Posty: 173
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:14

Re: Zmiany w regulaminie

Postprzez airgialla » 1 maja 2014, o 10:10

Panie Wojtku niestety co nie jest zapisane w regulaminie i doprecyzowane zawsze pozostawia margines na własna interpretację. Zapis " d) szczenięta po rodzicach posiadających Pieczęć Użytkowości ISHV mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach." powoduje to że psy/suki importowane nabywają tego prawa - prawa do umieszczenia pieczęci ISHV w rodowodach eksportowych swoich szczeniąt na podstawie faktu że same taką pieczęć posiadają. Tą kwestię ostatecznie ureguluje zapis; „Szczenięta po importowanych posokowcach mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV na takich samych zasadach jak szczenięta po krajowych rodzicach”. Jest jeszcze parę innych rzeczy do dziś nieuregulowanych i nie doprecyzowanych w regulaminie które powinny wreszcie znaleźć się w nim jasno zapisane;
Hodowca ma obowiązek wystąpić do v-ce przewodniczącego do spraw hodowlanych o pisemną zgodę na krycie zagranicznym psem reproduktorem w przypadku gdy ten pies pochodzi z klubu członkowskiego ISHV.
Hodowca ma obowiązek wystąpić do v-ce przewodniczącego do spraw hodowlanych o pisemną zgodę na eksport szczenięcia do klubu członkowskiego ISHV.
Członek klubu ISHV chcąc importować szczenię z klubu członkowskiego ISHV do klubu macierzystego, zobowiązany jest do wystąpienia o pisemną zgodę do v-ce przewodniczącego do spraw hodowlanych na import szczenięcia.
Do tej pory te reguły nie są w regulaminie zapisane ....rodzi to niepotrzebne napięcia.
Co do opłat to owszem nie podważam, że takie być muszą ale nie przychylę się do pobierania opłat za krycia puste; albo skierowanie na krycie wystawione przez v-ce jest ważne przez cały rok ( czyli od daty wystawienia do upływu roku ) i na wzór Czeski zgoda dotyczy trzech wybranych reproduktorów dzięki czemu hodowca ma możliwość powtórzenia krycia albo zmiany psa gdy coś się nie powiedzie, albo zróbmy zapis że opłata jest wymagalna w momencie zgłoszenia, że suka jest ciężarna. Przykład to mój pech w kryciu Dzidki kiedy pojechałam 300 km w jedną stronę spędziłam u reproduktora cały dzień a do krycia nie doszło z winy psa ....takich przykładów można mnożyć pewnie w nieskończoność.
Smutna refleksja .........Tak sobie piszemy we trójkę......na Adama zawsze można liczyć bo i jasno i merytorycznie o użytkowości wszak to praktyk a nie teoretyk ....ja drążę temat hodowli bo jest mi ona szczególnie bliska chcę prowadzić swoją działalność jako hodowca w jasnych regułach jasno zapisanych w regulaminie klubu ....prezes Wojtek jak zawsze merytorycznie i cierpliwie bo oba tematy zna od podszewki ......i tak sobie w trójkę piszemy a reszta ma to ........czy w tym klubie jest jeden członek zarządu bo jakoś głosu v-ce przewodniczącego do spraw hodowlanych nie widzę ....czy jest jeden hodowca ......i tylko jeden praktyk myśliwy poszukujący postrzałków. No cóż smutne to i tyle....................
Avatar użytkownika
airgialla
 
Posty: 98
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 10:16


Powrót do Sprawy Klubowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron