ISHV

Dyskusje związane z wydarzeniami w życiu Klubu: spotkaniami, zebraniami, konkursami, wystawami itd.

Re: ISHV

Postprzez Ula Kempińska » 9 mar 2016, o 13:30

Zamieszczam mój przekład Statutu ISHV (obowiązującego od dnia 01.01.2016r). z języka niemieckiego:

Statut

§ 1 Nazwa i siedziba Związku

Związek prowadzony jest pod nazwą „Międzynarodowy Związek Posokowców” [„Internationaler Schweißhundverband“ (ISHV)]. Siedzibą Związku jest każdorazowo miejsce stałego zamieszkania 1.-ego Przewodniczącego Związku.

Związek został założony 19. lipca 1930r. w Lipsku przez następujące stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Hirschmann [Verein Hirschmann (VH)]
Klub Bawarskich Posokowców Górskich [Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde (KBGS)]
Austriackie Stowarzyszenie Posokowców [Österreichischer Schweißhundeverein (ÖSHV)]
Węgierskie Stowarzyszenie Posokowców [Ungarischer Schweißhundverein (USHV)]

§ 2 Cele Związku

Członkowie Międzynarodowego Związku Posokowców wspierają poszukiwania zranionej zwierzyny kopytnej zgodnie z etyką łowiecką, a tym samym zgodnie z zasadami ochrony zwierząt poprzez fachowe prowadzenie Posokowca Hanowerskiego oraz Posokowca Bawarskiego. Członkowie dążą do hodowli psów czystej krwi obu ras zgodnie ze standardami FCI w oparciu o ścisłe zasady hodowli użytkowej na potrzeby myśliwskiej oraz zapewniają sobie wzajemną pełną zaufania współpracę.

Związek dąży wyłącznie oraz bezpośrednio do celów o charakterze niezarobkowym w rozumieniu fragmentu „objęty zwolnieniem podatkowym” ordynacji podatkowej.

Związek prowadzi działalność bezinteresowną, nie dąży w pierwszej kolejności do osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Środki Związku mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe. Członkowie nie otrzymują jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze środków Związku. Żadna osoba nie może być wspomagana wydatkami, które są obce celom stowarzyszenia lub niewspółmiernie wysokie.

§ 3 Członkowie

1. Członkami są:

Stowarzyszenie Hirschmann [stowarzyszenie zarejestrowane]
Klub Bawarskich Posokowców Górskich 1912 [stowarzyszenie zarejestrowane]
Austriackie Stowarzyszenie Posokowców
Węgierskie Stowarzyszenie Posokowców
Szwajcarski Klub Posokowców

2. Dalszymi Członkami są:

Stowarzyszenia hodowców Posokowców Hanowerskich oraz Posokowców Bawarskich, które zostały przyjęte do Związku na mocy Walnego Zgromadzenia. Członkowie ci oznaczeni datami przyjęcia są wyszczególnieni w załączniku I do tego Statutu.

3. Członkowie Tymczasowi mogą zostać przyjęci na mocy Walnego Zgromadzenia. Członkowie Tymczasowi nie posiadają prawa głosu. Członkowie Tymczasowi są wyszczególnieni z datami przyjęcia oraz ewentualnie datami wystąpienia w załączniku II do tego Statutu.

Przyjęcie Członków lub Członków Tymczasowych następuje po pisemnym wniosku do Zarządu na wniosek Zarządu poprzez Walne Zgromadzenie. Do podjęcia uchwały o przyjęciu wymagana jest większość członków. Odrzucenie nie wymaga podania przyczyn.

Członkowie Tymczasowi powinni dowieść w ciągu 4 lat skutecznej i wiarygodnej współpracy oraz wspierania założeń Związku. Ich statuty oraz wewnętrzne przepisy muszą zostać dostosowane do standardów ISHV. Swoje zadania powinni wykonywać w swoim kraju rodzinnym samodzielnie. Po upływie w/w Terminu zostaje podjęta decyzja o ostatecznym przyjęciu do Związku. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o dwa lata.

§ 4 Prawa oraz obowiązki członków

Obowiązkiem wszystkich Członków jest wspieranie wspólnych interesów Członków zjednoczonych w Międzynarodowym Związku Posokowców. Ich statuty oraz regulaminy hodowlane i użytkowe nie mogą odbiegać od reguł Międzynarodowego Związku Posokowców. Regulaminy hodowlane Stowarzyszenia Hirschmann [stowarzyszenie zarejestrowane] oraz Klubu Bawarskich Posokowców Górskich 1912 [stowarzyszenie zarejestrowane] narzucają minimalne wymagania hodowlane poszczególnych ras.

Ustaloną przez Walne Zgromadzenie stawkę członkowską należy uiścić w styczniu bieżącego roku.

Wszyscy Członkowie mają jednakowe prawo głosu, o ile Statut w poszczególnych przypadkach nie przewidują odstępstw od tejże reguły. Członkowie Tymczasowi nie posiadają prawa głosu.

Wszyscy Członkowie mają prawo brać udział w imprezach związkowych. O dopuszczeniu Członków Tymczasowych decyduje Zarząd.

§ 5 Wydatki

Międzynarodowy Związek Posokowców śledzi współpracę przyłączonych stowarzyszeń w dziedzinie hodowli, pracy oraz osiągnięć obu ras Posokowców, jak również wymiany doświadczeń w tych dziedzinach.

Środkami do wypełnienia tych zadań są przede wszystkim:

Wydawanie ksiąg rodowodowych dla obu ras Posokowców przez stowarzyszenia Związku oraz ich wzajemna wymiana. Księgi hodowlane mają również udzielać informacji na temat stanu zdrowia oraz użytkowości psów. Zakaz hodowli wypowiedziany przez jedno ze stowarzyszeń jest wiążące dla wszystkich stowarzyszeń.

Oznaczanie rodowodów pieczęcią użytkowości ISHV

Uznanie standardu FCI dla poszczególnych rasy

Oczekiwana wymiana szczeniąt oraz psów hodowlanych pomiędzy zwierzchnikami doradców hodowlanych zaangażowanych stowarzyszeń

Odbywanie porównywalnych prób/egzaminów użytkowości

Wymiana sędziów od użytkowości i eksterieru

Odbywanie wspólnych imprez, szczególnych wystaw lub prób pracy/egzaminów użytkowości, przy czym dla ostatnich spoczywa obowiązek na każdym ze stowarzyszeń oddelegowania wyznaczonej przez ISHV jednakowej liczby sędziów.

Członkowie Tymczasowi mogą na żądanie oddelegować dodatkowych sędziów. Z powodów szczególnych stowarzyszenie może odstąpić od obowiązku oddelegowywania sędziów.

Doradcy Hodowlani stowarzyszeń lub ich zastępcy biorą udział w próbach pracy/egzaminach użytkowości lub też konsultacjach sędziowskich. Przewodniczący stowarzyszeń mogą brać udział.

§ 6 Doradcy Hodowlani

Podstawą skutecznej pracy Międzynarodowego Związku Posokowców jest pełna zaufania współpraca Doradców Hodowlanych wszystkich Członków i Członków Tymczasowych w zakresie hodowli oraz prowadzenia Posokowców.
Pod przewodnictwem Doradcy Hodowlanego Stowarzyszenia Hirschmann e.V. [stowarzyszenie zarejestrowane] lub też Klubu Bawarskich Posokowców Górskich 1912 e.V. [stowarzyszenie zarejestrowane] Doradcy Hodowlani Członków i Członków Tymczasowych zobowiązani są do wymiany doświadczeń i przemyśleń oraz do dążenia do zachowania cech wspólnych w odniesieniu do konkretnej rasy. Powinno to następować raz do roku. Przewodniczący stowarzyszeń mogą brać udział w postaci doradców. Miejsce oraz termin posiedzeń hodowlanych ustalane są z Prezesem.
Przewodniczący Doradcy Hodowlani zobowiązani są do relacjonowania o konkluzjach z posiedzeń oraz zdarzeniach szczególnych Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 7 Organy Związku

Organami Związku Posokowców są:

Walne Zgromadzenie
Zarząd sprawujący funkcję Prezesury/Zarząd Główny
Zarząd

Walne Zgromadzenie składa się z:

Zarządu
Przewodniczącego stowarzyszeń członkowskich
Każdorazowo z dwóch delegowanych stowarzyszeń członkowskich

Do zadań Walnego Zgromadzenia należą:

Walne Zgromadzenie ma szczególne następujące zadania:
Przyjmowanie oraz przedyskutowanie następujących sprawozdań:
Pierwszego przewodniczącego,
Prezesa Zarządu,
Skarbnika,
Rewidentów księgowych
Doradcy Hodowlanego HS [Posokowców Hanowerskich]
Doradcy Hodowlanego BGS [Posokowców Bawarskich]

Udzielanie Absolutorium Zarządowi
Ustalanie składek członkowskich
Opracowywanie wniosków
Wyborów do Zarządu
Wyboru dwóch Rewidentów księgowych
Zatwierdzanie regulaminów

Dla następujących uchwał wymagana jest co najmniej większość z 2/3 obecnych członków:

Wybór honorowego Przewodniczącego
Zmiany w statucie oraz innych statutach/regulaminach
Wykluczenia/pozbawienie członkostwa stowarzyszenia członkowskiego
Rozwiązanie Związku

Wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia mają jednakowe prawo głosu. Decyduje zwyczajna większość, o ile nie ma innych ustaleń dla przypadków szczególnych w niniejszym statucie. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Walne zgromadzenie zwołuje 1.-ego Przewodniczący co najmniej raz na dwa lata, najpóźniej razem z wezwaniem na najbliższe walne zgromadzenie.
Na żądanie 3 członków Przewodniczący ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch miesięcy.
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie musi zawierać porządek obrad oraz termin składania wniosków do Walnego Zgromadzenia.
Walne zgromadzenie wybiera 1.-ego i 2.-ego Przewodniczącego na dwuletnią kadencję. Obydwu przewodniczących należy wybrać w taki sposób, aby 1. Przewodniczący przejął organizację następnego Walnego Zgromadzenia a 2. Przewodniczący przeprowadził ostatnie Walne Zgromadzenie.
Stowarzyszenia członkowskie powinny zgodnie z § 3 ust. 1 wyłaniać swojego 1.-ego Przewodniczącego w drodze wyborów.
1.Przewodniczący lub w jego zastępstwie 2. Przewodniczący reprezentują Związek na zewnątrz we wszystkich sprawach publicznych. W szczególnych sytuacjach mogą dać się reprezentować pierwszym Przewodniczącym innych stowarzyszeń członkowskich. Prezes Zarządu oraz Skarbnik wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Dopuszcza się reelekcji. Członków Zarządu sprawującego funkcję prezesury/Zarządu Głównego należy wybierać wyłącznie z szeregu członków wyszczególnionych w § 3 ust. 1.

Zarządu sprawujący funkcję prezesury/Zarząd Główny składa się z:

1.-ego Przewodniczącego
2.-ego Przewodniczącego
Prezesa Zarządu
Skarbnika

Zarząd sprawujący funkcję prezesury/ Zarząd Główny zarządza majątkiem Związku oraz jest zobowiązany do prowadzenia oszczędnej gospodarki a środki powinien przeznaczać wedle najlepszego uznania na cele Związku. Skarbnik przedkłada o powyższym sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
Organizuje on wystawy oraz egzaminy użytkowości. Wybiera sędziów, ustala zasady oraz ceny.

Zarząd składa się z:

1.-ego Przewodniczącego
2.-ego Przewodniczącego
Prezesa Zarządu
Skarbnika
Doradcy Hodowlanego Stowarzyszenia Hirschmann e.V. [stowarzyszenie zarejestrowane]
Doradcy Hodowlanego Klubu Bawarskich Posokowców Górskich 1912 e.V. [stowarzyszenie zarejestrowane]

§ 8 Ustanie Członkostwa

Członkostwo ustaje w skutek:

Rozwiązania stowarzyszenia członkowskiego
Oświadczenia o wystąpieniu
Wykluczenia

W przypadku rozwiązania stowarzyszenia członkowskiego ustaje jego członkostwo wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia. Nie posiada on już prawa do części majątku związku.

Wystąpienie członka może nastąpić wyłącznie do 31.12 bieżącego roku. O takim zamiarze należy powiadomić 1.-ego Przewodniczącego co najmniej na 3 miesiące wcześniej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Roszczenie do części majątku Związku nie istnieje.

Wykluczenie Członka może nastąpić na skutek decyzji Walnego Zgromadzenia z większością 2/3 uprawnionych do głosowania członków. Roszczenie do części majątku Związku nie istnieje.

Przyczynami wykluczenia Członka są w szczególności:

Rażące naruszenie Statutu
Rażące naruszenie regulaminu egzaminu oraz pozostałych obowiązujących dyrektyw
Brak staranność w zachowaniu przepisów hodowlanych
Wspieranie hodowli gospodarczej/na skalę masową
Zachowanie sprzeczne z ochroną zwierząt
Czynności, które mogłyby zaszkodzić interesom Związku,

Wniosek o wykluczenie może zostać złożony do Zarządu przez każde ze stowarzyszeń lub przez sam Zarząd.

W poważnych przypadkach Zarząd może wypowiedzieć najpierw zawieszenie członkostwa.

§ 9 Rozwiązanie Związku

Rozwiązane Związku może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia. Wymagana jest obecność dwóch trzecich uprawnionych do głosu. Poza większością 2/3 wymagana jest jednocześnie większość 4/5 stowarzyszeń wymienionych w § 3 Ust. 1.
Rozwiązanie Związku następuje samoistnie, jeżeli do Związku należą już tylko dwa stowarzyszenia.
W przypadku rozwiązania Związku lub ustania celów „objętych zwolnieniem podatkowym” majątek Związku przypada Niemieckiej Fundacji Zwierzyny Dzikiej, ul. Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg, która może wykorzystać majątek bezpośrednio i wyłącznie na cele charytatywne, dobroczynne lub kościelne.

§ 10 Język urzędowy i kwestie prawne

Korespondencja i pertraktacje prowadzone są w języku niemieckim. Prawnie wiążący jest wyłącznie niemiecki tekst niniejszego Statutu. W kwestiach spornych obwiązuje prawo niemieckie.

§ 11 Wejście w życie

Niniejszy Statut wchodzi w życie na miejsce do tej pory obowiązującego (z 31. Października 2011r.) z dniem 1. Stycznia 2016r.

Uwaga dot. tłumaczenia:

Terminologię prawną i ekonomiczną przyjmowałam ze słowników wydawnictw C.H. Beck i Wolters Kluwer Polska (w świecie tłumaczy najbardziej uznanych), co nie oznacza, że nie ma błędów w moim tłumaczeniu ;)
Proszę zwrócić uwagę, że w języku źródłowym występuje pojęcie "Zuchtwart" oraz "Zuchtleiter" - ja przetłumaczyłam je zgodnie z niemiecką definicją jako Zuchtwart- zwierzchnik (przełożony) Doradcy Hodowlanego oraz Zuchtleiter - Doradca Hodowlany.
Zgodnie z prawem Niemieckiego Kodeksu Cywilnego zarząd w związkach jest tylko jeden. Ponieważ zarządy związków składają się często z dużej ilości członków, wprowadza się pojęcie tzw. jedynego Zarządu - ja przetłumaczyłam słowo "Geschäftsführender Vorstand" jako "Zarząd sprawujący funkcję prezesury/Zarząd Ogólny"

W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI POZOSTAJĘ DO DYSPOZYCJI
POZOSTAŁE DOKUMENTY BĘDĘ TŁUMACZYĆ I PRZESYŁAĆ W MIARĘ MOICH MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH ;)
POZDRAWIAM WSZYSTKICH!
ULA
Avatar użytkownika
Ula Kempińska
 
Posty: 3
Dołączył(a): 5 lut 2016, o 10:33

Re: ISHV

Postprzez Rudy » 10 mar 2016, o 19:42

Myślę, że będę wyrazicielką wielu klubowiczów składając podziękowania za tak dużą pracę, która ułatwi zrozumienie ,,ojców założycieli". Z ogromnym zainteresowaniem zapoznałam się z tym tekstem. Myślę, że tłumaczenie regulaminu będzie również interesujące.
Na razie jeszcze raz wielkie dzięki !
Rudy
 
Posty: 17
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 23:08

Poprzednia strona

Powrót do Sprawy Klubowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron